Εξειδικευμένες Υπηρεσίες όπως:

3D Printing, 

3D Scanning,

3D Modelling,

Prototyping,

Sculpting,

Sintering,

Computation Hydrography,

Milling,

Laser Cutting-Engraving